تبدیل فایل پشتیبان کیف پول محک

کاربران کیف پول محک می توانند با انتخاب نوع سیستم عامل خود فایل پشتیبان
خود را بارگزاری نمایند و سپس فایل پشتیبان تبدیلی را دانلود کنند.

لطفا سیستم عامل مقصد خود را مشخص نمایید.

فایل پشتیبان خود را بارگذاری نمایید

بارگذاری فایل پشتیبان